آقا میرتوفیق فرهود وشاگردانش

 (اولین معلم مکتب 100سال پیش در بخش سردارجنگل فومن )

در آن زمان این روستا واطرافش تعداد با سواد مجموعا به تعداد انگشتان دست نمی رسید(در ماکلوان اسماعیل زارع وجا نه فلاحتکار در گسکره کاسی میرزایی در شولم مشدی آزادو...) در ماکلوان درهمان خانه مرحوم رمضان به مدت 1سال شروع به آموزش وطبابت نمود وبه تدریج آواز ه علم وفضلش به همه روستا ها رسید ودر سالی دیگر بنا به دعوت اهالی دانش دوست روستای گسکره ،مکتبخانه به مسجد جامع گسکره انتقال یافت وخودنیز 1سال درمسجد اقامت نمود سال بعد با دختر مرحوم میوعلی آزردخت ازدواج کرد ودر 200متری مسجد خانه ای ساخت که در خانه خود مکتب داشت حاصل ازدواجش فرزندی بود که فرزند ومادرش براثر بیماری  سال بعداز دنیا رفتند 
آقا میر توفیق درطول زندگی خود دیگر ازدواج نکرد وزندگی خود را سراسر صرف آموزش در مکتب وطبابت سنتی وترویج دین نمود ودر ایام محرم وصفر واعظ مسجد گسکره بود چون درآن ایام بخش بزرگی از مرد م نیمی از بهار وتابستان را درییلاقات سپری می کردند در ییلاق مرکزی گردسایه خانه ای ساخت وهمانجا را به مکتب تبدیل نمود  اهال محل وروستای های همجوار گسکره -ماکلوان شولم -کلرم -کنده سر وآبرود -کوچه چال وکاس سرا وزیده ازنظر بنیان علم آموزی که حومه شاگردانش بود مدیون آن سید والا مقام هستند که درطول نزدیک به 40سال در گسترش علم وتبدیل گسکره به مرکز علم نقش بسزایی داشت  شایسته بود که اهالی گسکره تندیس این شخص بزرگ را یا حداقل مدرسه ای  یا کوچه ای را به نامش میکردند متاسفانه بچه های امروز گسکره وحومه غالبا حتی نام این شخص بزرگ را نشنیده اندیقینا  یکی از دلایل  سرآمدی گسکره در گذشته وجود آقا میر توفیق در آن روستا بود .حدود 50 سال پیش آقا میر توفیق در سن 80سالگی در گذشت و بنا به وصیتش که هیچ وارثی هم نداشت 2نفر از شاگردانش قدرت شیرزاد وجلیل صبوری وصی  اوبودند قبرش در حیاط خانه اش که در همسایگی  خانه امروزی احداله رحمانی است دفن گردید روحش شاد (منبع  نقل قول از حاج یدالله نیک نهاد یکی از شاگردانش ) در صورت کسب اطلاعات جدید از دیگر شاگردانش تکمیل  خواهم نمود   
شاگردان اولیه  که حدود 100 نفر است افراد زیر در یاد شاگردش بوده که با تکمیل اطلاعات  تکمیل خواهد شد 
1-قدرت شیرزاد  مرحوم2-جلیل صبوری مرحوم3-خیرالله بهاری 4-یدالله نیک نهاد 5-حسین آزاد 6-عتایت لطفی مرحوم7-اله بخش نفیسی مرحوم 8-قدرت مصلحت جو مرحوم9-جواد جمالیخواه مرحوم 10-نوروز نزهت مرحوم11-کاسگل رستمی مرحوم12-عزیز آزادوار 13-قربان صبوری مرحوم 14-یداله بهای مرحوم15-قنبر محبی مرحوم 16-حبیب راد منش  17- حسین گنجی مقدم مرحوم 18-یداله همتی 19-نازعلی نوروز پرور 20 -قسمت لطفی مرحوم 21-خواجه خواجوی 22-علی صفی زاد مرحوم 23-خیراله نوروزی مرحوم 24-کاسگل مرزبا پناه 25-کاظم امیدی مرحوم 26-یحیی کناره گیر مرحوم 27-جعفر نوروز پور مرحوم 28-حسین یگانه مرحوم29-دوسی زاد میرزایی مرحوم 30-فیض اله بردبار مرحوم 31-اجاقعی مسافرمرحوم 32 -خانعلی شیرین زاده مرحوم 33-یداله زور مند 34-حجت بهرامی مرحوم و....
منبع : رمضان نیک نهاد

تعداد بازدید ها: 280672